1716 SAHARA MOON
1716 SAHARA MOON
BASIC
3.60
BPM 110
Length 1:44
Artist BEMANI Sound Team "泉 陸奥彦"
Composition Mutsuhiko Izumi
Lyric